Hart voor Waddinxveen


Woord voor Waddinxveen PDF Afdrukken E-mailadres
donderdag, 02 januari 2014 13:01

Stichting Woord voor Waddinxveen

Opgericht: 28 juli 2008
Inschrijving KvK Rotterdam: 15 augustus 2008 onder dossiernummer 24441340
ANBI-status sinds: 13 oktober 2008
RSIN/Fiscaalnummer: 8197.90.667


Contactgegevens

Stichting Woord voor Waddinxveen
Zuidplaslaan 27
2743 CV Waddinxveen
Tel. 0182-631982
Rek. nr.: NL75 RABO 0129 6718 94


Bestuur

Het bestuur van de Stichting Woord voor Waddinxveen bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: De heer C.P. Slootweg
Geb.plaats / -datum: Waddinxveen, 04-09-1972
In functie sinds: 28-07-2008

Secretaris: De heer H. Bleker
Geb.plaats / -datum: Veendam, 25-04-1966
In functie sinds: 28-07-2008

Penningmeester: De heer E.M. den Dulk
Geb.plaats / -datum:  s-Gravenhage, 25-04-1983
In functie sinds: 28-07-2008

Bestuurslid: De heer W.H. Hoogendoorn

Geb.plaats / -datum: Waddinxveen, 29-02-1964
In functie sinds: 28-07-2008

Bestuurslid: De heer R. Kok
Geb.plaats / -datum: Zegveld, 05-02-1958
In functie sinds: 28-07-2008

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting Woord voor Waddinxveen doen hun werk onbezoldigd.
Verder ziet het bestuur erop toe, dat bij het organiseren van activiteiten via het platform Hart voor Waddinxveen en via de jongerenbeweging Youth Events vooral vrijwilligers worden ingeschakeld.

 

Stichting Woord voor Waddinxveen

De Stichting Woord voor Waddinxveen (WvW) is een stichting waarin Bijbelgetrouwe christenen uit verschillende kerken en gemeenten participeren die geloven dat God een Woord heeft voor alle mensen in Waddinxveen en omgeving. WvW is ontstaan vanuit het platform Hart voor Waddinxveen (HvW). HvW is een  denktank  die gevormd wordt door christenen uit Waddinxveen en omgeving. (zie ook www.hartvoorwaddinxveen.nl)

De Stichting is opgericht op 28 juli 2008 te Waddinxveen om een rechtspersoon te cre ren, die de activiteiten van het platform Hart voor Waddinxveen en de bijbehorende jeugdbeweging Youth Events kon faciliteren, inclusief gebruikmaking van de fiscale mogelijkheden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Missie

WvW verlangt er naar dat in Waddinxveen en omgeving steeds meer mensen Jezus Christus (beter) leren kennen als persoonlijke Heiland en Verlosser en als Heer en Meester die zij op alle terreinen van het leven in denken, voelen en handelen navolgen.


Visie

In het leven van ieder mens is niets belangrijker en vreugdevoller dan het persoonlijk (steeds beter) leren kennen van Jezus Christus. Alleen in en door Hem kan de mens vergeving van zonden en het eeuwige leven ontvangen. Het kennen van Jezus Christus is eeuwig leven (Joh. 17:3) en iedereen die in Hem gelooft heeft eeuwig leven (Joh.3:16).

WvW gelooft dat de verspreiding van deze blijde boodschap en het groeien in de kennis van Christus minder krachtig is wanneer de gemeente van Christus gescheurd en verdeeld is. Daarom hechten wij grote waarde aan verootmoediging, gebed en het bewust bevorderen van de eenheid van het Lichaam van Christus.

 

Doelstellingen

WvW heeft in haar statuten de volgende doelstellingen beschreven:

-  verspreiding van het Evangelie;
-  verdieping van de kennis van Jezus Christus als persoonlijk verlosser;
-  het bevorderen van de eenheid tussen de volgelingen van Jezus Christus;
-  toerusten en bemoedigen van volgelingen van Jezus Christus tot dienstbetoon;
en voorts al hetgeen met   n en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Beleid

Door het organiseren van kerk- en gemeenteoverstijgende bijeenkomsten voor jongeren en ouderen zullen christenen uit verschillende kerken en gemeenten elkaar gaan ontmoeten en herkennen als broeders en zusters in de Heere Jezus. Op deze manier worden bruggen tussen verschillende kerken en gemeenten geslagen en worden de leden van het Lichaam van Christus op organische wijze aan elkaar verbonden.

Wij verlangen er naar dat de verschillende leden van het Lichaam van Christus niet alleen meer en meer aan elkaar verbonden worden, maar ook onder leiding van het Hoofd en vervuld met Zijn Geest, veel vrucht zullen dragen, een eigen bediening gaan ontwikkelen en tot grote zegen zullen zijn voor elkaar en de directe omgeving. Jezus is in dit alles ons voorbeeld en onze norm, zowel in denken, voelen als handelen.

WvW streeft er naar om de verschillende kerken en gemeenten uit de regio Waddinxveen te informeren over en te betrekken bij haar activiteiten.

 

Doelgroepen

WvW gelooft dat God een Woord heeft voor alle mensen in Waddinxveen en omgeving. De benadering zal met het oog op de effectiviteit doelgroep gericht plaats vinden.

Ideeën en voorbeelden voor mogelijke activiteiten
-  Toerustingsavonden over de Heilige Geest en discipelschap;
-  Jongeren Events;
-  Opwekkings- en app ldiensten;
-  Interkerkelijke Gebedsbijeenkomsten.

Jaarlijks overlegt het bestuur met de betrokken vrijwilligers welke activiteiten in een periode van een jaar worden uitgevoerd en ondersteunt. Deze periode loopt in het algemeen van september van enig jaar tot en met augustus van het daarop volgende jaar.

In bijlage I treft u een verslag aan van de activiteiten van de meest recente periode.

 

Financiële verantwoording

Ieder kalenderjaar stelt de penningmeester een jaarrapport op met een overzicht van de financi le situatie van de Stichting Woord voor Waddinxveen. Dit is een geconsolideerd rapport voor Woord voor Waddinxveen en Youth Events. In bijlage II treft u het meest recente rapport aan.

 

Bijlage I

 

Activiteiten Youth Events 2012-2014

De Missie van Youth Events is het inspireren van jonge christenen, die met kracht, liefde en bezonnenheid Gods Koninkrijk bouwen.

Tweewekelijks ( ongeveer 20 keer per jaar) komen jongeren uit Waddinxveen bij elkaar in Toos Plaza om te leren hoe het is om als christen in de huidige maatschappij te leven, hierbij geven wij hen de christelijke normen en waarden mee.

Tijdens de bijeenkomsten wordt onder leiding van een band gezongen, men krijgt van onderwijs van diverse sprekers en bij sommige bijeenkomsten wordt dit in groepsverband besproken. Na de bijeenkomst is er altijd mogelijkheid om ontspannen nog na te praten met een glaasje limonade.

De leeftijdscategorie van de bezoekers is van ongeveer 14 t/m 25 jaar. Regelmatig komen er ook bezoekers buiten deze categorie op de bijeenkomsten af. Dit zijn vaak ouders of andere ge nteresseerden.

Gemiddeld komen er op een avond 100 tot 150 bezoekers. Vanaf de zomer 2013 zien we dat Youth Event aan het groeien is en bevind het aantal bezoekers zicht regelmatig tussen de 150 en de 200 bezoekers.

Bezoekers en kerken bekostigen de avonden via collectes en giften.

Youth Events wordt geheel vorm gegeven door vrijwilligers. Youth Events huurt alleen de benodigde apparatuur en de zaal.

Naast het houden van de tweewekelijkse bijeenkomsten worden er vanaf 2013 ook regelmatig activiteiten georganiseerd om namens de jeugd van Waddinxveen een steentje bij te dragen aan de samenleving. Hierbij moet u denken aan Sinterklaasactie, Care for Familie en ouderen ondersteuning.

Youth Events wordt gestuurd door een team van enthousiaste jongeren die elk een taak op zich nemen.

 

Activiteiten Youth Events 2014-2015

 

De Missie van Youth Events is het inspireren van jonge christenen, die met kracht, liefde en bezonnenheid Gods Koninkrijk bouwen.

Tweewekelijks ( ongeveer 20 keer per jaar) komen jongeren uit Waddinxveen bij elkaar in Toos Plaza om te leren hoe het is om als christen in de huidige maatschappij te leven, hierbij geven wij hen de christelijke normen en waarden mee.

Tijdens de bijeenkomsten wordt onder leiding van een band gezongen, men krijgt van onderwijs van diverse sprekers en bij sommige bijeenkomsten wordt dit in groepsverband besproken. Na de bijeenkomst is er altijd mogelijkheid om ontspannen nog na te praten met een glaasje limonade.

De leeftijdscategorie van de bezoekers is van ongeveer 14 t/m 25 jaar. Regelmatig komen er ook bezoekers buiten deze categorie op de bijeenkomsten af. Dit zijn vaak ouders of andere ge nteresseerden.

Gemiddeld komen er op een avond 150 tot 200 bezoekers. Door de jaren heen is dit aantal langzaam gegroeid en ook dit jaar weer zien wij als Youth Events een lichte groei van de opkomst.

Bezoekers en kerken bekostigen de avonden via collectes en giften.

Het team van Youth Events wordt geheel gevormd door vrijwilligers. De kosten voor Youth Events liggen met name bij de huur van de benodigde apparatuur en de zaal.

Naast het houden van de tweewekelijkse bijeenkomsten worden er vanaf 2013 ook regelmatig activiteiten georganiseerd om namens de jeugd van Waddinxveen een steentje bij te dragen aan de samenleving. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld de Pietenactie.

Twee keer per jaar organiseert Youth Events ook een bijeenkomst op een grotere schaal. Deze evenementen vinden plaats tijdens Kerst en Pasen. Hiermee proberen wij ook tieners en jongeren te bereiken die normaal niet naar de avonden komen of helemaal niet in een kerk komen. Afgelopen jaar hebben wij met het Paasevent bijna 1000 tieners en jongeren weten te bereiken.

Youth Events wordt gestuurd door een team van enthousiaste jongeren die elk een taak op zich nemen zodat ieder zijn talenten kan gebruiken om mee te helpen aan de bouw van het Koninkrijk van God.

 

Activiteiten Woord voor Waddinxveen 2014-2016

Vanaf 12 september 2014 is Woord voor Waddinxveen gestart met een nieuwe serie lezingen in de Ontmoetingskerk te Waddinxveen.  Deze serie zal (D.V.) drie jaar in beslag nemen. De volgende lezingen zijn in het seizoen 2014-2015 gehouden :

Zondag 1-2 Onze enige troost (12 september 2014)
Zondag 3-4 Schepping en zondeval   (24 oktober 2014)
Zondag 5-6 Jezus, plaatsvervanger en middelaar (21 november 2014)
Zondag 7-8 Het zaligmakend geloof (16 januari 2015)
Zondag 9-10 God, Schepper en Onderhouder  (13 februari 2015)
Zondag 11-12 De Christus en de christenen  (13 maart 2015)
Zondag 13-14 Zoon van God, zoon van Maria (10 april 2015)
Zondag 15-16 Geleden, gestorven, begraven  (1 mei 2015)
Zondag 17-18 Opgestaan en opgevaren (29 mei 2015)

 

Na de zomervakantie 2015 is een vervolg gegeven aan deze serie lezingen:

Zondag 19-20 Jezus verhoogd, de Heilige Geest neergedaald (18 september 2015)
Zondag 21-22 De christelijke Kerk en de opstanding (16 oktober 2015)
Zondag 23-24 Gerechtvaardigd uit geloof (13 november 2015)
Zondag 25-26 Woord en sacramenten; de doop (I) (4 december 2015)
Zondag 27-28 Heilige doop (II), heilig avondmaal (I) (8 januari 2016)
Zondag 29-30 Het heilig avondmaal (II) (5 februari 2016)
Zondag 31-32 Het koninkrijk Gods (11 maart 2016)
Zondag 33-34 Goede werken; het eerste gebod (8 april 2016)
Zondag 35-36 Het tweede en derde gebod (I) (20 mei 2016)

 

De bekende bijbelleraar Willem Ouweneel verzorgt de lezingen.

De avonden starten om 20:00. De toegang is gratis. Voor het dekken van de kosten wordt een collecte gehouden. De lezingen worden bezochten door zo n 50 tot 100 bezoekers per lezing.

 

Activiteiten 2017-2020

Jaarlijks worden er vanuit stichting Woord voor Waddinxveen circa 8 Bijbellezingen en circa 20 Youth Events georganiseerd.

 

Bijlage II

Jaarrapport 2012
Jaarrapport 2013
Jaarrapport 2014
Jaarrapport 2015
Jaarrapport 2016
Jaarrapport 2017
Jaarrapport 2018
Jaarrapport 2019
Jaarrapport 2020
Jaarrapport 2021
Jaarrapport 2022


Laatst aangepast ( dinsdag, 31 oktober 2023 16:55 )